Πολιτική Απορρήτου - Cookies

H Allianz Global Assistance Ελλάδος σας ευχαριστεί για την επίσκεψή σας στην παρούσα ιστοσελίδα της, καθώς και για το ενδιαφέρον σας στις υπηρεσίες και τα προϊόντα αυτής. Η προστασία της ιδιωτικότητάς σας είναι εξόχως σημαντική για εμάς και αποτελεί ύψιστη προτεραιότητά μας το να δημιουργήσουμε ένα όσο το δυνατόν ασφαλέστερο περιβάλλον, για την περιήγησή σας στον ιστότοπο αυτόν. Για τον λόγο αυτό, λαμβάνουμε όλα τα αναγκαία και απαραίτητα μέτρα για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν, τα οποία συλλέγουμε, επεξεργαζόμαστε και χρησιμοποιούμε, κατά τη διάρκεια της επίσκεψής σας στον παρόντα ιστότοπο.

Αποκτώντας πρόσβαση και πραγματοποιώντας περιήγηση στον ιστότοπο αυτόν, αποδέχεστε και συμφωνείτε με το περιεχόμενο της παρούσας Πολιτικής Απορρήτου. Σε περίπτωση που δεν συμφωνείτε, παρακαλούμε όπως απέχετε από την επίσκεψη ή/και περιήγηση ή/και περιήγηση σε περαιτέρω ιστοσελίδες του παρόντος ιστοτόπου.

Το περιεχόμενο της παρούσας Πολιτικής ενδέχεται να επικαιροποιείται, ανά διαστήματα. Για τον λόγο αυτό, παρακαλούμε όπως ανατρέχετε τακτικά στην πλέον ενημερωμένη έκδοση αυτής. Η τελευταία αναφερόμενη χρονική περίοδος αποτυπώνει την ημερομηνία που η παρούσα Πολιτική επικαιροποιήθηκε τελευταία. 

Θα θέλαμε να τονίσουμε ότι ο παρόν ιστότοπος και οι πληροφορίες που παρέχονται σε αυτόν, απευθύνονται αποκλειστικά σε ενηλίκους.

 

Σημαντικοί Ορισμοί

Ως «Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα» νοείται κάθε πληροφορία που αφορά ταυτοποιημένο ή ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο («υποκείμενο των δεδομένων») · το ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο είναι εκείνο, του οποίου η ταυτότητα μπορεί να εξακριβωθεί, άμεσα ή έμμεσα, ιδίως μέσω αναφοράς σε αναγνωριστικό στοιχείο ταυτότητας, όπως όνομα, σε αριθμό ταυτότητας, σε δεδομένα θέσης, σε επιγραμμικό αναγνωριστικό ταυτότητας ή σε έναν ή περισσότερους παράγοντες που προσιδιάζουν στη σωματική, φυσιολογική, γενετική, ψυχολογική, οικονομική, πολιτιστική ή κοινωνική ταυτότητα του εν λόγω φυσικού προσώπου.

Ως «Ειδικές Κατηγορίες Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα» νοούνται τα δεδομένα εκείνα που αφορούν την υγεία, τη φυλετική ή εθνοτική καταγωγή, τα πολιτικά φρονήματα, τις θρησκευτικές ή φιλοσοφικές πεποιθήσεις, τη συμμετοχή σε συνδικαλιστική οργάνωση καθώς και τα γενετικά και βιομετρικά δεδομένα, με σκοπό την αδιαμφισβήτητη ταυτοποίηση προσώπου, δεδομένων που αφορούν τη σεξουαλική ζωή του φυσικού προσώπου ή το γενετήσιο προσανατολισμό του.

Ως «Συγκατάθεση του Υποκειμένου των Δεδομένων» νοείται κάθε ένδειξη βουλήσεως, ελεύθερη, συγκεκριμένη, ρητή και εν πλήρη επίγνωση, με την οποία το υποκείμενο των δεδομένων εκδηλώνει ότι συμφωνεί, με δήλωση ή με σαφή θετική ενέργεια, να αποτελέσουν αντικείμενο επεξεργασίας τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που το αφορούν.

Ως «Εμείς/Εμάς» νοείται η Allianz Global Assistance Ελλάδος, ήτοι το Ελληνικό Υποκατάστημα της αλλοδαπής (γαλλικής) ασφαλιστικής εταιρείας με την επωνυμία «AWP P&C S.A.» και έδρα στον Άγιο Δημήτριο Αττικής, επί της οδού Πρεμετής αρ. 10.  

 

Ποιος είναι ο σκοπός της παρούσας Πολιτικής Απορρήτου ;

Δεσμευόμαστε στο να προστατεύουμε τα δεδομένα φυσικών προσώπων που συλλέγουμε, κατά την περιήγησή τους ή/και την εκ μέρους τους χρήση της παρούσας ιστοσελίδας ή/και της αγοράς των εδώ προσφερόμενων ασφαλιστικών μας προϊόντων. Συνεπώς, η παρούσα Πολιτική αποσκοπεί στο να περιγράψει τον τρόπο και το είδος των προσωπικών δεδομένων των χρηστών που συλλέγουμε καθώς και τη νόμιμη βάση για τη συλλογή, την επεξεργασία και τη διαβίβαση των εν λόγω προσωπικών δεδομένων. Η Allianz Global Assistance Ελλάδος λαμβάνει κάθε αναγκαίο και πρόσφορο μέσο για την προστασία και ασφάλεια των προσωπικών σας δεδομένων.

Η παρούσα Πολιτική Απορρήτου εφαρμόζεται για κάθε πληροφορία που λαμβάνουμε μέσω της εκ μέρους σας χρήσης της ιστοσελίδας αυτής και σύμφωνα με τα όσα εσείς μας δηλώνετε εδώ. Αντιθέτως, δεν εφαρμόζεται για πληροφορίες που συλλέγονται μέσω οποιωνδήποτε έτερων ιστότοπων/ιστοσελίδων που ελέγχονται από τρίτα μέρα, τα οποία δεν συνδέονται με Εμάς, στις οποίες (ιστότοπους/ιστοσελίδες) ενδέχεται να αναφέρεται ή/και να συνδέεται η παρούσα ιστοσελίδα (εφεξής οι «Ιστοσελίδες Τρίτων Μερών»). Στις περιπτώσεις αυτές, παρακαλούμε όπως ανατρέξετε στην Πολιτική Απορρήτου των εν λόγω Ιστοσελίδων Τρίτων Μερών καθόσον η Allianz Global Assistance Ελλάδος δεν ευθύνεται και, σε καμία περίπτωση, δεν ελέγχει το περιεχόμενο της Πολιτικής Απορρήτου που οι άνω Ιστοσελίδες ακολουθούν και εφαρμόζουν.

Οι διατάξεις της παρούσας Πολιτικής Απορρήτου υπόκεινται σε επιπρόσθετους όρους περί αποποίησης ευθύνης ή τυχόν συμφωνηθέντες με την Allianz Global Assistance συμβατικούς όρους, όπως ενδεικτικά Δηλώσεις Απορρήτου πελατών ή/και συναφείς ενημερώσεις, καθώς και στις διατάξεις του εκάστοτε εφαρμοστέου νομοθετικού και κανονιστικού πλαισίου.

 

Κατηγορίες Προσωπικών Δεδομένων που συλλέγουμε – Σκοποί για τους οποίους συλλέγουμε, επεξεργαζόμαστε και χρησιμοποιούμε τα Προσωπικά σας Δεδομένα  

Όταν επισκέπτεστε τον παρόντα ιστότοπο, ο διακομιστής (web server) συγκεντρώνει αυτόματα στοιχεία αναφορικά με την επίσκεψή σας αυτή (όπως, για παράδειγμα, τη διεύθυνση IP, την ιστοσελίδα μέσω της οποίας μας επισκεφτήκατε, το είδος του λογισμικού περιήγησης που χρησιμοποιήσατε, τυχόν έτερες ιστοσελίδες της Allianz Global Assistance που έχετε επισκεφθεί, την ημερομηνία και τη διάρκεια της εν λόγω επίσκεψής σας).

Επιπλέον, συλλέγουμε προσωπικά δεδομένα που μας παρέχετε οι ίδιοι μέσω της παρούσας ιστοσελίδας, εισάγοντας προσωπικές πληροφορίες σας σε φόρμα εγγραφής ή όταν εγγράφεστε, προκειμένου να λαμβάνετε το ενημερωτικό μας δελτίο μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) ή κατά την αγορά οποιουδήποτε εκ των ασφαλιστικών μας προϊόντων. Συγκεκριμένα, ενδέχεται να συλλέξουμε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν όπως:

(i)            αναγνωριστικές προσωπικές πληροφορίες/στοιχεία ταυτοποίησης (για παράδειγμα, όνομα, επώνυμο, στοιχεία επικοινωνίας, όπως διεύθυνση, αριθμό ταυτότητας/διαβατηρίου, Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.), διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail), υπογραφή, ημερομηνία γέννησης),

(ii)          οικονομικά στοιχεία (για παράδειγμα, αριθμό χρεωστικής ή πιστωτικής κάρτας),

(iii)         πληροφορίες σχετικά με το ταξίδι που πρόκειται να πραγματοποιήσετε,

(iv)         πληροφορίες υγείας (για παράδειγμα, προϋπάρχουσα ασθένεια ή χρόνια πάθηση), και

(v)           σε περίπτωση υποβολής παραπόνου και προς αποστολή/καταχώριση αυτού, θα σας ζητηθεί, επιπλέον, ο αριθμός του ασφαλιστηρίου συμβολαίου σας ή/και οποιοδήποτε έτερο αναγνωριστικό στοιχείο αυτού.

Τα παραπάνω Προσωπικά σας Δεδομένα συλλέγουμε αποκλειστικά και μόνο για τους κάτωθι σκοπούς:

(i)            σε περίπτωση αίτησης για ασφαλιστική κάλυψη, προκειμένου να εκτιμήσουμε τον κίνδυνο στο πλαίσιο σύναψης ασφαλιστικής σύμβασης, να καθορίσουμε τους γενικούς και ειδικούς όρους αυτής, το ανάλογο ασφάλιστρο, καθώς και την εν γένει διαχείριση της ασφαλιστικής σύμβαση, καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος ή λήξης αυτής,

(ii)          σε περίπτωση υποβολής εκ μέρους σας παραπόνου, προκειμένου να είναι σε θέση να εξετάσει το παράπονό σας αυτό και να σας απαντήσει εντός της εκ του νόμου προβλεπόμενης διαδικασίας · έχει δε, έννομο συμφέρον να λάβει γνώση τυχόν προβλημάτων, παραπόνων και καταγγελιών προκειμένου να υπερασπιστεί τη θέση της, να αντιμετωπίσει σχετικά περιστατικά, να ικανοποιήσει τους πελάτες της και να διορθώσει τυχόν σφάλματα και δυσλειτουργίες, αναπτυσσόμενη τοιουτοτρόπως επιχειρηματικά,

(iii)         σε περίπτωση αιτήματός σας προς επικοινωνία με Εμάς, διότι έχουμε έννομο συμφέρον να διατηρούμε ανοικτό δίαυλο επικοινωνίας με τους πελάτες και ασφαλισμένους μας, απαντώντας στα ερωτήματά τους,

(iv)         για σκοπούς τεχνικής διαχείρισης και έρευνας καθώς και ανάπτυξης της παρούσας ιστοσελίδας,

(v)           για σκοπούς διαχείρισης και προώθησης στον εκάστοτε πελάτη ή/και χρήστη της παρούσας ιστοσελίδας,

(vi)         προκειμένου να σας ενημερώσουμε για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που παρέχουμε,

(vii)        για σκοπούς για τους οποίους έχετε παράσχει ειδικώς τη ρητή συγκατάθεσή σας, και

(viii)       στο πλαίσιο της προστασίας των εννόμων συμφερόντων μας και συμμόρφωσής μας με τις εκ του νόμου προβλεπόμενες υποχρεώσεις μας, αλλά και της διασφάλισης σωστής εξυπηρέτησης προς όλους τους ασφαλισμένους και πελάτες μας, να πραγματοποιούμε συχνά ελέγχους (συμπεριλαμβανομένων εκείνων που πραγματοποιούνται μέσω πιστοποιημένων αυτοματοποιημένων μέσων), για την εξεύρεση τρόπων βελτιστοποίησης των εσωτερικών διαδικασιών της Allianz Global Assistance και αποτροπής απάτης σε βάρος ημών.

Σας γνωρίζουμε ότι, τα παραπάνω προσωπικά σας δεδομένα θα χρησιμοποιούνται αποκλειστικά και μόνο για τους σκοπούς, για τους οποίους τα συλλέγουμε, εκτός εάν κρίνουμε ευλόγως ότι θα χρειαστεί να τα χρησιμοποιήσουμε για άλλον λόγο και αυτός ο λόγος, είναι συμβατός με τον αρχικό σκοπό. Εάν επιθυμείτε να λάβετε εξηγήσεις σχετικά με το κατά πόσο η επεξεργασία για το νέο σκοπό είναι συμβατή με τον αρχικό σκοπό, παρακαλούμε όπως επικοινωνήσετε μαζί μας. Εάν χρειαστεί να χρησιμοποιήσουμε τα δεδομένα σας για άσχετο σκοπό, θα επικοινωνήσουμε μαζί σας προκειμένου να σας ενημερώσουμε για τη νόμιμη βάση επεξεργασίας των δεδομένων σας, για το σκοπό αυτό.

Τέλος, αναφορικά με τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που συλλέγουμε για την παροχή των προϊόντων και υπηρεσιών μας, παρακαλούμε όπως διαβάσετε προσεκτικά την «Ενημέρωση για την Προστασία Προσωπικών Δεδομένων» που λαμβάνετε μαζί με τους Όρους Ασφάλισης. 

 

Με ποιόν τρόπο συλλέγουμε και αποθηκεύουμε τα Προσωπικά σας Δεδομένα ;

Χρησιμοποιούμε τεχνολογικά συστήματα ιχνηλάτησης, όπως cookies, pixels ή tags, προκειμένου να συγκεντρώνουμε τις πληροφορίες που αναφέρονται παραπάνω (δείτε την ενότητα «Κατηγορίες Προσωπικών Δεδομένων που συλλέγουμε - Σκοποί για τους οποίους χρησιμοποιούμε τα Προσωπικά σας Δεδομένα») και να κατανοούμε τον τρόπο με τον οποίο οι χρήστες/επισκέπτες μας χρησιμοποιούν την παρούσα ιστοσελίδα.

Τα τεχνολογικά συστήματα ιχνηλάτησης μας βοηθούν να διαχειριστούμε και να βελτιώσουμε τη χρησιμότητα της παρούσας ιστοσελίδας ∙ για παράδειγμα, με το να διαπιστώνουμε εάν υπήρξε οποιαδήποτε σύνδεση μεταξύ του υπολογιστή σας και της Allianz Global Assistance Ελλάδος στο παρελθόν, καθώς και με το να προσδιορίζουμε τις περισσότερο δημοφιλείς ενότητες του παρόντος ιστότοπου.

Όταν αποθηκεύετε τις ρυθμίσεις περί cookies, τα τελευταία θα εφαρμόζονται και σε ενδεχόμενες μελλοντικές επισκέψεις σας στην παρούσα ιστοσελίδα. Παρά ταύτα, για τεχνικούς λόγους πέραν του ελέγχου μας, αυτό δεν μπορεί να διασφαλιστεί. Για παράδειγμα, εάν επανεκκινήσετε τον φυλλομετρητή (browser) σας, διαγράψετε τα cookies σας ή αποκτήσετε πρόσβαση στον παρόν ιστότοπο από κάποιον άλλο φυλλομετρητή (browser) ή συσκευή, οι ρυθμίσεις περί cookies ενδέχεται να χαθούν. Στην περίπτωση αυτή και προς συμμόρφωση με την ισχύουσα νομοθεσία, θα σας ζητηθεί να επιβεβαιώσετε τις ρυθμίσεις περί cookies, κατά την πρώτη σας επίσκεψη στην παρούσα ιστοσελίδα.

Σε πολλές περιπτώσεις, μπορείτε, επίσης, να ελέγξετε τα παραπάνω συστήματα ιχνηλάτησης χρησιμοποιώντας τον φυλλομετρητή (browser) σας. Παρακαλούμε όπως διασφαλίσετε ότι οι ρυθμίσεις του φυλλομετρητή (browser) σας αποτυπώνουν το εάν επιθυμείτε να προειδοποιείστε σχετικά ή/και να αποδέχεστε τεχνολογικά συστήματα ιχνηλάτησης (όπως, cookies), όπου αυτό είναι δυνατό. Τις συγκεκριμένες δυνατότητες του φυλλομετρητή (browser) σας καθώς και οδηγίες για το πώς τις χρησιμοποιείτε, μπορείτε συνήθως να τις βρείτε στο εγχειρίδιο ή στο υποστηρικτικό αρχείο του φυλλομετρητή (browser) σας.

Τυχόν άρνηση ή/και απενεργοποίηση των συστημάτων ιχνηλάτησης ενδέχεται να οδηγήσει σε μειωμένη διαθεσιμότητα των υπηρεσιών που παρέχονται μέσω του παρόντος ιστότοπου ή επιμέρους τμήματα αυτού ενδέχεται να μην λειτουργούν σωστά.

Περαιτέρω, συλλέγουμε προσωπικά δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν που έχετε οι ίδιοι συμπληρώσει ή/και καταχωρίσει στον παρόν ιστότοπο προκειμένου να αιτηθείτε ασφαλιστική κάλυψη, να υποβάλλετε κάποιο παράπονο στο πλαίσιο ασφαλιστηρίου συμβολαίου ή/και προκειμένου να επικοινωνήσετε μαζί μας.

 

Σε ποιους διαβιβάζουμε τα Προσωπικά Δεδομένα που συλλέγουμε, κατά την περιήγησή σας στην παρούσα ιστοσελίδα; 

Ενδέχεται να διαβιβάσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα σε θυγατρικές εταιρείες και υποκαταστήματα του Ομίλου, στον οποίο ανήκουμε, καθώς και σε τυχόν πράκτορες αυτών και τρίτους προμηθευτές εντός ή εκτός της Χώρας, που παρέχουν υπηρεσίες εκ μέρους μας, αποκλειστικά και μόνο για τους σκοπούς που εκτέθηκαν ανωτέρω. Οι άνω εταιρείες, οι πράκτορες και οι τρίτοι προμηθευτές που έχουν ή πρόκειται να αποκτήσουν πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα, που συλλέχθηκαν μέσω του παρόντος ιστότοπου, υποχρεούνται να σέβονται την παρούσα Πολιτική Απορρήτου και να τηρούν στο ακέραιο τις προβλεπόμενες, εκ της κείμενης νομοθεσίας υποχρεώσεις τους περί προστασίας προσωπικών δεδομένων.

Η ανωτέρω περιγραφόμενη διαβίβαση πραγματοποιείται, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από την ευρωπαϊκή νομοθεσία, για τις εταιρείες που εδρεύουν σε χώρες εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης ή από το κατά τόπους νομοθετικό πλαίσιο, για τις λοιπές εταιρείες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η διαβίβαση προσωπικών δεδομένων σε χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, πραγματοποιείται μόνο εφόσον οι χώρες αυτές παρέχουν επαρκές επίπεδο προστασίας των προσωπικών δεδομένων. Σε περίπτωση που η τρίτη χώρα εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν παρέχει επαρκές επίπεδο προστασίας προσωπικών δεδομένων, τα προσωπικά δεδομένα θα διαβιβάζονται στην εν λόγω χώρα μόνο εάν η προστασία δεδομένων προβλέπεται από κάποια συμφωνία διαβίβασης δεδομένων, η οποία εξασφαλίζει ένα επαρκές επίπεδο προστασίας ή συντρέχουν οι προϋποθέσεις που προβλέπει ρητά η Ευρωπαϊκή και η εθνική νομοθεσία (π.χ. το υποκείμενο των δεδομένων στο οποίο αναφέρονται έχει συναινέσει ρητώς στη διαβίβαση).

Τέλος, σε περίπτωση που χρειαστεί να μεταφέρουμε τα προσωπικά σας δεδομένα για επεξεργασία εκτός του Ε.Ο.Χ. από άλλη εταιρεία του Ομίλου στον οποίο ανήκουμε, θα το πράξουμε βάσει των εγκεκριμένων Δεσμευτικών Εταιρικών Κανόνων του άνω Ομίλου που είναι νομικά δεσμευτικοί για όλες τις εταιρείες αυτού. Όπου δεν είναι δυνατή η εφαρμογή των εν λόγω Κανόνων, θα λαμβάνουμε τα αναγκαία και κατάλληλα μέτρα προκειμένου να διασφαλίσουμε ότι η μεταφορά των προσωπικών σας δεδομένων εκτός του Ε.Ο.Χ. θα λαμβάνει επαρκές επίπεδο προστασίας. Μπορείτε να ενημερωθείτε για τα μέτρα προστασίας που λαμβάνουμε σε περιπτώσεις τέτοιων διαβιβάσεων (για παράδειγμα, τις τυποποιημένες συμβατικές ρήτρες) επικοινωνώντας με την Allianz Global Assistance Ελλάδος στα στοιχεία που αναφέρονται παρακάτω.

 

Ασφάλεια των Προσωπικών σας Δεδομένων

Η Allianz Global Assistance Ελλάδος, συμμορφούμενη πλήρως με τις σχετικές διατάξεις του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων (679/2016) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, καθώς και της ισχύουσας εθνικής νομοθεσίας, δεσμεύεται να προστατεύει τα προσωπικά σας δεδομένα που συλλέγει, κατά την περιήγηση/επίσκεψή σας στον παρόν ιστότοπο. Για τον λόγο αυτό, έχει λάβει όλα τα αναγκαία και απαραίτητα μέτρα προκειμένου να διασφαλίσει ότι τα προσωπικά σας δεδομένα είναι ασφαλή και προστατευμένα από οποιαδήποτε τυχόν απώλεια, μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση, τροποποίηση, αποκάλυψη ή/και λανθασμένη διαχείριση.

 

Πώς αντιμετωπίζουμε τα ηλεκτρονικά μηνύματα που αποστέλλονται στην και από την Allianz Global Assistance Ελλάδος;

Όλα τα ηλεκτρονικά μηνύματα που αποστέλλονται στην ή/και από την Allianz Global Assistance Ελλάδος, προστατεύονται από εύλογα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα και μπορούν να είναι διαθέσιμα μόνο σε τεκμηριωμένες υποθέσεις, σύμφωνα με το ισχύον κανονιστικό και νομοθετικό πλαίσιο (π.χ. σε περίπτωση απόφασης δικαστηρίου, υπόνοιας ποινικού αδικήματος, παραβίασης κανονιστικών υποχρεώσεων, κ.λπ.), σε συγκεκριμένα πρόσωπα σαφώς προσδιορισμένων λειτουργιών (όπως, π.χ. Legal, Compliance, Risk). Κάθε επιμέρους βήμα της διαδικασίας καθώς και τα κριτήρια αναζήτησης που χρησιμοποιούνται, καταχωρούνται σε μία διαδρομή ελέγχου. Όλα τα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) απορρίπτονται μετά τη λήξη της ισχύουσας περιόδου διατήρησης.

 

Τι θα πρέπει να έχετε υπόψη σας όταν αποστέλλετε Προσωπικά Δεδομένα μέσω του Διαδικτύου;

Το Διαδίκτυο δεν θεωρείται εν γένει ένα ασφαλές περιβάλλον και οι πληροφορίες που αποστέλλονται μέσω του Διαδικτύου (όπως αυτές που εισάγονται στην παρούσα ιστοσελίδα ή αποστέλλονται μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος), ενδέχεται να τεθούν υπόψη μη εξουσιοδοτημένων τρίτων προσώπων, οδηγώντας ενδεχομένως σε αποκαλύψεις, τροποποιήσεις ως προς το περιεχόμενο ή τεχνικά σφάλματα. Ακόμα και στην περίπτωση όπου τόσο ο αποστολέας, όσο και ο παραλήπτης βρίσκονται στην ίδια χώρα, πληροφορίες που αποστέλλονται μέσω του Διαδικτύου, ενδεχομένως να διαβιβαστούν διεθνώς σε χώρες με χαμηλότερο επίπεδο προστασίας δεδομένων, από την Ελλάδα.

Παρακαλούμε, όπως σημειώσετε, ότι δεν αποδεχόμαστε οποιαδήποτε ευθύνη για την ασφάλεια των πληροφοριών, κατά τη μεταφορά τους μέσω του Διαδικτύου στην Allianz Global Assistance. Προκειμένου δε να προστατεύσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα, σας υπενθυμίζουμε ότι μπορείτε να επιλέξετε άλλους τρόπους προκειμένου να επικοινωνήσετε με Εμάς, όπου το κρίνετε σκόπιμο.

 

Για πόσο χρονικό διάστημα θα τηρούμε τα Προσωπικά σας Δεδομένα;

Τα προσωπικά σας δεδομένα που συλλέγονται, με τους ανωτέρω τρόπους και για τους ανωτέρω σκοπούς, μέσω της παρούσας ιστοσελίδας τηρούνται υποχρεωτικά από την Allianz Global Assistance Ελλάδος καθ’ όλη τη διάρκεια που είναι απαραίτητο για την εκπλήρωση του εκάστοτε σκοπού επεξεργασίας. Μετά τη λήξη της άνω διάρκειας, τα δεδομένα θα διαγράφονται, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο κείμενο νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο, εκτός εάν άλλως απαιτείται για την προάσπιση των δικαιωμάτων μας, ενώπιον παντός αρμοδίου δικαστηρίου και πάσης αρμόδιας αρχής.

 

Ποια είναι τα δικαιώματά σας σε σχέση με την επεξεργασία των Προσωπικών σας Δεδομένων;

Έχετε το δικαίωμα πρόσβασης, το δικαίωμα δηλαδή να ενημερωθείτε, κατόπιν αιτήματός σας, αφενός για το κατά πόσον ή όχι τα προσωπικά σας δεδομένα υφίστανται επεξεργασία και αφετέρου να λάβετε αντίγραφο και περαιτέρω πληροφορίες, σχετικά με την πραγματοποιούμενη επεξεργασία. Επιπλέον, έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε τη διόρθωση των ανακριβών προσωπικών σας δεδομένων ή τη συμπλήρωση αυτών, καθώς, και εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις του Νόμου, να ασκήσετε το δικαίωμα διαγραφής, το δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας, το δικαίωμα φορητότητας των δεδομένων σας, το δικαίωμα εναντίωσης στην επεξεργασία αυτών. Σε περίπτωση αυτοματοποιημένης ατομικής λήψης αποφάσεως, έχετε δικαίωμα α) ειδικής ενημέρωσης περί της διενέργειας τέτοιας επεξεργασίας, β) αιτιολόγησης της σχετικής απόφασης, γ) διατύπωσης άποψης και δ) αμφισβήτησης της απόφασης.

Για οποιοδήποτε αίτημα σχετικό με την επεξεργασία των δεδομένων, σας παρακαλούμε, όπως απευθύνεστε το συντομότερο δυνατόν στην Υπεύθυνο Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων της Allianz Global Assistance, με αποστολή e-mail στη διεύθυνση dpo@allianz.com  με θέμα GDPR, ή με αποστολή σχετικής επιστολής, με την ένδειξη «“GDPR»” προς το Ελληνικό Υποκατάστημα της αλλοδαπής (γαλλικής) ασφαλιστικής επιχείρησης με την επωνυμία «AWP P&C S.A.» (, Πρεμετής αρ. 10, ΤΚ 17342, Αγ. Δημήτριος Αττικής). Η άσκηση των δικαιωμάτων γίνεται ατελώς, εκτός αν το σχετικό αίτημα επαναλαμβάνεται συχνά και λόγω όγκου συνεπάγεται για την Εταιρεία διοικητικό κόστος.

Σε περίπτωση που θεωρείτε ότι θίγεται με οποιονδήποτε καθ’ οιονδήποτε τρόπο η προστασία των προσωπικών σας δεδομένων, μπορείτε να προσφύγετε στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, χρησιμοποιώντας τα ακόλουθα στοιχεία επικοινωνίας:

Ιστοσελίδα: www.dpa.gr   

Ταχυδρομική Διεύθυνση: Λεωφόρος Κηφισίας 1-3, Τ.Κ. 115 23, Αθήνα

Τηλεφωνικό Κέντρο: +30 210 6475600 Fax: +30 210 6475628 Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: contact@dpa.gr

Η Allianz Global Assistance Ελλάδος μπορεί να συγκεντρώνει στοιχεία αναγνώρισης των επισκεπτών/χρηστών του παρόντος ιστότοπου, χρησιμοποιώντας αντίστοιχες τεχνολογίες, όπως cookies ή/και την παρακολούθηση διευθύνσεων Πρωτοκόλλου Internet (IP). Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου, που αποθηκεύονται στο σκληρό δίσκο κάθε επισκέπτη/χρήστη και δε λαμβάνουν γνώση οποιουδήποτε εγγράφου ή αρχείου από τον υπολογιστή του. Χρησιμοποιούνται για τη διευκόλυνση πρόσβασης του επισκέπτη/χρήστη, όσον αφορά στη χρησιμοποίηση συγκεκριμένων υπηρεσιών ή/και σελίδων του δικτυακού τόπου, για στατιστικούς λόγους και προκειμένου να καθορίζονται οι περιοχές, οι οποίες είναι χρήσιμες ή δημοφιλείς, καθώς και για να εκτιμάται η αποτελεσματικότητα της ιστοσελίδας και να βελτιωθούν οι επιδόσεις του δικτυακού τόπου. Τα στοιχεία αυτά μπορεί να περιλαμβάνουν, επίσης, τον τύπο του φυλλομετρητή (browser) που χρησιμοποιεί ο επισκέπτης/χρήστης, το είδος του υπολογιστή, το λειτουργικό του σύστημα, τους παρόχους διαδικτυακών υπηρεσιών και λοιπές πληροφορίες τέτοιου είδους. Επιπλέον, το πληροφοριακό σύστημα του δικτυακού τόπου συλλέγει αυτόματα πληροφορίες σχετικά με τις τοποθεσίες που επισκέπτεται ο επισκέπτης/χρήστης και σχετικά με τους συνδέσμους σε ιστοχώρους τρίτων που ενδέχεται να επιλέξει μέσω της χρήσης του δικτυακού τόπου της Εταιρείας.

Ο επισκέπτης/χρήστης του δικτυακού τόπου μπορεί να ρυθμίσει το πρόγραμμά του για πλοήγηση στο Διαδίκτυο (web browser), κατά τέτοιο τρόπο, ώστε είτε να τον προειδοποιεί για τη χρήση των cookies σε συγκεκριμένες υπηρεσίες, είτε να μην επιτρέπει την αποδοχή της χρήσης cookies σε καμία περίπτωση. Σε περίπτωση που ο επισκέπτης/χρήστης του δικτυακού μας τόπου δεν επιτρέπει τη χρήση cookies για την αναγνώρισή του, αυτό μπορεί να έχει επίπτωση στη δυνατότητα παροχής, από την Allianz Global Assistance Ελλάδος, ορισμένων υπηρεσιών ή πληροφοριών που μπορεί να είναι χρήσιμες για αυτόν.

 

Είδη Cookies που χρησιμοποιούμε

Σύμφωνα με τα όσα ειδικώς ορίζονται στην κείμενη νομοθεσία, επιτρέπεται η αποθήκευση cookies στη συσκευή σας, εφόσον είναι απολύτως αναγκαία για την εύρυθμη λειτουργία του παρόντος ιστότοπου. Για όλους τους άλλους τύπους cookies, χρειαζόμαστε τη συγκατάθεσή σας. Κάθε επισκέπτης/χρήστης έχει το δικαίωμα να ανακαλέσει ή/και να αλλάξει τη συγκατάθεσή του, ανά πάσα στιγμή. Στο πλαίσιο αυτό, χρησιμοποιούμε τα ακόλουθα είδη cookies:

Διαγραφή Cookies

Σε περίπτωση που επιθυμείτε να αποκλείσετε την χρήση των cookies, μπορείτε απλά να ρυθμίσετε τον φυλλομετρητή (browser) σας, κατά τέτοιο τρόπο ώστε να απορρίπτει ορισμένα ή όλα τα είδη των cookies. Ωστόσο, ίσως είναι σκόπιμο να διατηρήσετε τα cookies για ταχύτερη περιήγηση. Η διαγραφή των cookies δεν θα βλάψει την εμπειρία περιήγησής σας στην παρούσα ιστοσελίδα.

Για να διαγράψετε τα cookies στις επιλογές του φυλλομετρητή (browser) σας, ακολουθήστε τα βήματα που περιγράφονται στο μενού «Βοήθεια» του αντίστοιχου φυλλομετρητή (browser). Τα βήματα είναι διαφορετικά για κάθε φυλλομετρητή (browser).

Συγκεκριμένα, σε περίπτωση που επιθυμείτε να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τη χρήση των cookies από τις ρυθμίσεις του φυλλομετρητή σας, επισκεφθείτε τις ακόλουθες ιστοσελίδες ανάλογα με το φυλλομετρητή που χρησιμοποιείτε, ώστε να λάβετε γνώση για τις απαραίτητες σχετικές ενέργειες: 

  • Internet Explorer (http://support.microsoft.com/kb/278835) 
  • Firefox (http://support.mozilla.org/en-US/kb/delete/cookies-remove-info-websites-stored)
  • Opera (http://www.opera.com.com/browser/tutorials/security/privacy/)
  • Safari (http://support.apple.com/kb/PH5042)
  • Safari for iPad and iPhone (http://support.apple.com/kb/HT1677)

 

Επιλέξτε το κατάλληλο πρόγραμμα για την ασφάλεια του ταξιδιού σας.
Όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε και γιατί είναι σημαντική σε κάθε ταξίδι.
Έχετε απορίες σχετικά με τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες μας;